1. Obligatoryjne zajęcia wychowania fizycznego, zapisane w planie studiów kierunku, zaliczane są po zakończeniu semestru wpisem do indeksu. Formą zaliczenia jest ,,zal” zgodnie z regulaminem studiów.
  2. Podstawowymi warunkami zaliczenia wf są: określony regulaminem studiów oraz programem wychowania fizycznego aktywny udział w zajęciach praktycznych organizowanych przez Sekcję Dydaktyczą dla studentów odpowiedniego semestru zgodnie z planem studiów.
  3. W odniesieniu do pkt. 2 ustala się:
    1. każdy student ma prawo do JEDNEJ nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze
    2. w przypadku większej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych student ma obowiązek odrobić te zajęcia, jednakże liczba odrobionych zajęć nie może przekraczać dwóch w semestrze
  4. W przypadku czasowej niezdolności do zajęć student zobowiązany jest przedstawić zwolnienie lekarskie na odpowiednim formularzu w terminie 14 dni od dnia powrotu na zajęcia.
  5. Zwolnienia długoterminowe powyżej 6 tygodni lub całkowite na okres semestru czy całego roku akademickiego wystawia lekarz specjalista w zakresie danej jednostki chorobowej na odpowiednim formularzu.
  6. Osoby ubiegające się o zwolnienie całkowite z uczęszczania na zajęcia wf winny przedstawić odpowiednie zaświadczenie do 15 grudnia w swoim dziekanacie i realizować przedmiot Zdrowy styl życia